หน้าหลัก | จังหวัดชลบุรี | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แหล่งท่องเที่ยว |งานประเพณี| แนะนำภาพ |โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร| ลงนามถวายพระพร |เว็บบอร์ด | ผู้ดูแลระบบ |
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
ตำแหน่งโฆษณา
หมวด » รู้จักอำเภอในจังหวัดชลบุรี » กิ่งอำเภอเกาะจันทร์
 
 

อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

อำเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี

 

อำเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี
 
 
 คำขวัญจังหวัด  ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
 คำขวัญอำเภอ  เมืองทหารกล้า ล้ำค่ารอยพระพุทธบาท อภิวาทพระพุทธเชียงแสน ดินแดนเกษตรกรรม ธรรมชาติงามตา ลือชาน้ำพริกอร่อย
 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ   ม.1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
 หมายเลขโทรศัพท์   038-166246,038-166266
 หมายเลขโทรสาร  038-166246,038-166266
 เว็บไซต์อำเภอ    -

 
 ข้อมูลทั่วไป
 
 1.ประวัติความเป็นมา อำเภอเกาะจันทร์   เดิมมีสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์  ประกอบด้วยไม้นานาพันธ์ และมี “ ต้นจันทน์ ”  ขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าที่ใดๆ ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากและขนานนามว่า “เกาะจันทร์” และเป็นท้องที่ส่วนหนึ่ง  ที่ขึ้นตรงกับเขตการปกครองของอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  และต่อมา กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแบ่งท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ และ ตำบลท่าบุญมี  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีรวม ๒ ตำบล  ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ โดยใช้ชื่อว่า“กิ่งอำเภอเกาะจันทร์” เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐
              ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอฯ  (รวม ๘๑ อำเภอ)  เพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  ๑๒๔  ตอนที่  ๔๖ ก  ลงวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๐  มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  กิ่งอำเภอเกาะจันทร์  จึงได้รับการยกฐานะเป็น“อำเภอเกาะจันทร์”  ในวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๐  เป็นต้นมา


 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 233.20 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบฝนเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 21 - 36 องศาเซลเซียส 
 

 ข้อมูลการปกครอง
  1.ตำบล.......2.... แห่ง 3.เทศบาล..2.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....27.... แห่ง 4.อบต........2 ... แห่ง
 

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  1.อาชีพหลัก ได้แก่  เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างแรงงานในโรงงาน 
2.อาชีพเสริม ได้แก่  - 
3.จำนวนธนาคาร
  มี 3 แห่ง ได้แก่
ธนาคาร กสิกรไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง
 

 ด้านสังคม
  1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่  1. โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร  0-3816-6255
2. โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามพิทยา  0-3820-9278
3  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์  0-3820-9283 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -
 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
  -  
 

 ด้านประชากร 
  1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 25069  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 12793  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 12276 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 107 คน/ตร.กม.
 

 ด้านการคมนาคม
  1.ทางบก  - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  331
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ  - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ  - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -
 

 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
  1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่  มันสำปะหลัง  ยูคาลิปตัส มะม่วง ขนุน อ้อย 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง) คลองหลวง คลองกะเบาะ 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่  1.บริษัทรีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 57  หมู่ 7 ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
2.บริษัท ลาฟาร์จ เพรสเตีย จำกัด  29 ม.7 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
3.บริษัท ยูบี-เฮเวิร์ท (ประเทศไทย)จำกัด 55/9 ม.7 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
4.บริษัท สยามวิน อินดัลทรี จำกัด 57 ม.7ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
5.บริษัท ยู.พี.เอ็น.อินดัสเทรียล เท็ค จำกัด 345 ม.7  ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
6.บริษัท อาร์.เอส.เจ เฟอร์นิเจอร์ วู๊ดพาร์ท จำกัด 34 ม.7 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
7.บริษัทเซิ่งไท่ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด 535/7 ม.4  ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
8.บริษัทเซิ่งไท่ บราซแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 535/6 ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
9.บริษัท เอสทีที อินดัสตรีส์ จำกัด 535/8 ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
10. สยามเซ้นทรัลอุตสาหกรรมเครื่องเรีอน จำกัด 443/4 ม.2 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
11.บริษัท เค.ที.คอนสตัคชั่น แอนด์ซัพพลาย จำกัด 107 ม.1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
12.บริษัทดีลักซ์ จำกัด 103/2ม.1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
13.ทองคำบรรจง จำกัด 103/5 ม.1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
14.บริษัท เอฟ อาร์ พี โปรดักส์ จำกัด 129 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
15.บริษัท ดี.บี.ไดมอนด์ (ประเทศไทย) จำกัด 364/1 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
16.บริษัท ทอร์ช 2100 จำกัด 99 ม.8 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 
 
 
 

เขียนเมื่อ : 26 เม.ย. 2554,09:13   เข้าชม : 2842 ครัั้้ง   แจ้งลบ

รู้จักอำเภอในจังหวัดชลบุรี » กิ่งอำเภอเกาะจันทร์อื่นๆที่น่าสนใจ
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
คำขวัญจังหวัด ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย คำขวัญอำเภอ เมืองทหารกล้า ล้ำค่ารอยพระพุทธบาท อภิวาทพระพุทธเชียงแสน ดินแดนเกษตรกรรม ธรรมชาติงามตา ลือชาน้ำพริกอร่อย
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
 

คำค้น

ข่าวจ้บยาบ้านายประเสริฐแสงสวาง ข่าวอาญากรรม ข่าวอุบัติเหตุ คดีฆาตกรรมในอำเภอสัตหีบ ซ่องโสเภณี ดูดวงวันเกิด ที่พัก ที่พักพนัสนิคม ที่พักใกล้ท่าเรือพลี ธรรมะ บังกะโล บางแสน บ้านบีง บ้านบึง พนัสนิคม พัทยา ร้านอาหาร ศรีราชา สัตหีบ หนองใหญ่ ห้องพักรายวัน อ.บ้านบึง อาชญากรรม อาบอบนวด อำเภอบ้านบึง อำเภอพนัสนิคม อุบัติเหตุ เทศบาลดอนหัวฬ่อ โรงแรม โรงแรม_อำเภอพนัสนิคม


สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537